De resultaten van 3 verdiepende onderzoeken van het ZonMw-programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus zijn nu beschikbaar. De onderzoeken gaan over 1) Middelengebruik in de JeugdzorgPlus, 2) Uitstroom van jongeren met LVB of psychiatrische problematiek en 3) Herhaald beroep doen in de JeugdzorgPlus.

Afbeelding jongeren

Middelengebruik in de JeugdzorgPlus

Uit de Monitor JeugdzorgPlus blijkt dat middelengebruik, en voornamelijk blowen, vaak voorkomt onder jongeren in de JeugdzorgPlus. De Monitordata bieden onvoldoende inzicht in de omvang en ernst van het gebruik. Tijdens het verblijf in de instelling blowen de jongeren minder dan tijdens het verlof. De jongeren ervaren weinig nadelen aan het gebruik, waardoor zij weinig motivatie hebben om te minderen of te stoppen. In de JeugdzorgPlus wordt veel ondernomen om middelengebruik te signaleren en aan te pakken. Wanneer sprake is van verslaving, wordt vaak door de verslavingszorg een behandeling gestart. In de dagelijkse praktijk van de JeugdzorgPlus wordt al veel ondernomen om middelengebruik vroegtijdig te signaleren en aan te pakken, maar er is nog winst te behalen door de dagelijkse praktijk nog meer af te stemmen op de Richtlijn Middelengebruik in de jeugdhulp.

Lees de rapportage ‘Middelengebruik in JeugdzorgPlus’

Uitstroom van jongeren met LVB of psychiatrische problematiek

Doelstelling van dit onderzoek was tweeledig. Enerzijds om inzicht te krijgen in de aansluiting van behandeling en begeleiding na uitstroom voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) of psychiatrische problemen. Anderzijds om inzicht te krijgen in de bruikbaarheid van de Monitor op dit terrein. Jongeren met LVB of psychiatrische problemen stromen vaker uit naar een residentiële voorziening dan ‘gewone’ jongeren. Zij kunnen echter vrijwel nooit terecht op de plek van eerste keuze, vanwege wachtlijsten, de complexiteit van hun problematiek en de gehanteerde etiketten in de zorg. De kenmerken van jongeren met LVB (IQ 50-85) en psychiatrische problemen verschillen nauwelijks van overige jongeren in de JeugdzorgPlus. De verdeling van jongeren met LVB of psychiatrische problemen verschilt tussen instellingen. Dit heeft onder andere te maken met instellingskenmerken. Vanwege het grote percentage missende waarden op de IQ-variabele en de CBCL in de Monitordata was het niet mogelijk een vergelijking te maken van de kenmerken (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, opleidingsniveau) van jongeren met LVB of psychiatrische problemen tussen instellingen.

Lees de rapportage ‘Uitstroom van jongeren met LVB of psychiatrische problematiek’

Herhaald beroep in de JeugdzorgPlus

Uit eerder onderzoek is gebleken dat 27-31% van jeugdigen na behandeling in de JeugdzorgPlus instelling later opnieuw aangemeld worden. In dit onderzoek zijn de mogelijke verklaringen voor dat herhaalde beroep bekeken; zijn er verschillen tussen jeugdigen die wel en geen herhaald beroep doen? Uit interviews komt naar voren dat jongeren die herhaald beroep doen iets vaker positief zijn over de gesloten behandelgroep en over de relatie met hun mentor. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat zij geen aanvullende therapie volgen of aangeven dat de therapie niet werkt. Bij uitstroom naar een open residentiële voorziening geven de recidiverende jongeren aan dat pas heel laat in hun gesloten behandeltraject bekend was waar zij heen zouden gaan. Als gevolg daarvan was ook de dagbesteding (school of werk) pas vlak voor vertrek bekend. Mogelijkheden om te oefenen of een vertrouwensband aan te gaan met de nieuwe begeleiders in de vervolgplek zijn er dan ook nauwelijks. Vooral wanneer de open voorziening zich buiten het terrein van de gesloten instelling bevindt. Jeugdigen die terug naar huis gaan na de gesloten behandeling hebben meer mogelijkheden om toe te werken naar hun perspectief. Opvallend is dat voor alle jeugdigen geldt dat zij maar in beperkte mate op de hoogte zijn van hun behandeldoelen en niet weten wanneer een doel is behaald.

Lees de rapportage ‘Herhaald beroep in de JeugdzorgPlus’

ZonMw-programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

Met de monitor JeugdzorgPlus wordt op een onafhankelijke wijze meetbare en vergelijkbare gegevens verzameld over de jeugdigen die verblijven in de JeugdzorgPlus instellingen. Halfjaarlijks wordt door Jeugdzorg Nederland een landelijke rapportage opgesteld op basis van gegevens uit de monitor JeugdzorgPlus. Met de informatie die de monitorrapportages opleveren, kunnen onderzoekshypothesen worden geformuleerd en onderzocht. De tweede fase van het ZonMw-programma is bedoeld voor verdiepend onderzoek. Het onderzoek geeft duiding aan opvallende trends, ontwikkelingen en verschillen die met de uitkomsten van de monitoring worden gesignaleerd en meer zicht op de achtergrond van deze uitkomsten.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website