Multidisciplinair onderzoek dat qua inhoud, uitvoering en verspreiding zó is ingericht dat jeugdigen optimaal baat hebben bij de resultaten. Alleen op deze wijze kunnen we in de toekomst met kennis blijvend en impactvol verder bouwen aan jeugdsector. Dat is de kern van de evaluatie van 4 ZonMw-jeugdprogramma’s die in de afgelopen periode zijn afgerond.

De afronding van de programma’s is een goed moment om terug te blikken. Met een publicatie die een beeld geeft van de opbrengsten, inclusief een evaluatierapport. 

Handvatten voor de toekomst

De bevindingen vanuit de externe evaluatie geven handvatten hoe we samen met het jeugdveld ook in de toekomst met impact kunnen bouwen aan toepasbare kennis. Speerpunten waar ZonMw zich de komende tijd vooral op zal richten zijn:

Het verstevigen van participatie van jongeren en ouders

Om recht te doen aan ervaringskennis en ervoor te zorgen dat kennis beter aansluit op de dagelijkse praktijk blijven we inzetten op het verstevigen van participatie van jongeren en ouders in onderzoek. Het evenwichtig benutten van deze ervaringskennis, samen met praktijk-, beleid- en wetenschappelijke kennis, zorgt ervoor resultaten uit onderzoek eerder en met meer succes worden toegepast.

Onderzoek en kennisgebruik als continu verbonden proces

De daadwerkelijke benutting en borging van kennis en opbrengsten heeft grote prioriteit. Meer kennis is nodig op het gericht onderbouwen van implementatiestrategieën. ZonMw zet in op onderzoek en kennisgebruik als continu verbonden proces. En pleit voor een steviger implementatie structuur in het jeugdveld.

Integrale programmering en brede samenwerking

ZonMw ziet haar meerwaarde in het verbinden van verschillende sectoren en het bevorderen van multi-, inter-, en transdisciplinair onderzoek. Door in te zetten op programmering waarin het mogelijk wordt gemaakt dat ook niet voor de hand liggende partijen samenwerken. Zodat onderzoek recht doet aan de complexe vraagstukken en de leefwereld van kinderen en gezinnen. En bijdraagt aan integrale samenwerking in het jeugdveld.

Aandacht voor maatschappelijk vraagstukken en randvoorwaarden

Verkend wordt hoe maatschappelijke vraagstukken en randvoorwaarden een nog meer prominente plek in het programmeerproces kunnen krijgen. Zodat opbrengsten optimaal aansluiten op de actualiteit en wat verder nodig is.

Langlopende onderzoekslijnen die aansluiten op actuele ontwikkelingen

Langlopende onderzoekslijnen (5-10 jaar) maken het mogelijk om complexe vraagstukken duurzaam en structureel op te pakken. ZonMw verkent de mogelijkheden hiervoor. En kijkt hoe onderzoek kan aansluiten op de prioriteiten van de hervormingsagenda, die momenteel ontwikkeld wordt.  

Over de jeugdprogramma’s

Voor 4 Jeugdprogramma’s heeft ZonMw een gezamenlijke evaluatie laten uitvoeren. Het betreft de programma’s Effectief werken in de jeugdsector 2012-2019, Academische werkplaatsen transformatie jeugd 2014-2020, Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018 en Versterking uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg 2015-2019. 3 van de 4 programma’s kennen sinds 2019 een vervolg. Een aantal aanbevelingen is al verankerd in de doelstelling en werkwijze van de programma’s Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd, Richtlijnen JGZ 2019-2024 en Wat werkt voor de jeugd.

Meer weten?

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website