Dat is één van de conclusies die de werkgroep 'IBO Gezonde leefstijl' publiceert in haar eindrapport (het interdepartementaal beleidsonderzoek Gezonde Leefstijl). De interdepartementale werkgroep stelt dat het belangrijk is dat de kennis over de effecten van leefstijlbeleid wordt vergroot. En dat de effecten niet alleen op gezondheid maar ook op bredere maatschappelijke effecten worden gemeten. Zo zijn de ministeries van OCW en VWS van plan om de effecten van de gezonde schoolaanpak te meten op gezondheid én onderwijsprestaties.

Het kabinet heeft de werkgroep 'IBO Gezonde leefstijl' ingesteld om zich te buigen over de effectiviteit van het leefstijlbeleid gericht op tabak, alcohol en overgewicht. Het net verschenen eindrapport van de werkgroep schetst wat er bekend is over de effectiviteit van het leefstijlbeleid, waar en hoe deze kennis beter kan, en welke mogelijkheden er zijn om de invulling van het leefstijlbeleid te verbeteren.

Gezonde leefstijl

In diverse programma’s, met name het langlopend onderzoeksprogramma Preventie, is er aandacht voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. ZonMw erkent dat internationaal onderzoek en langerlopend onderzoek meer aandacht verdient en is verheugd dat het kabinet dit steunt. Ook meer inzet voor (her)gebruik van data en open access is positief en pleit de werkgroep voor meer aandacht voor leefstijl op de werkplek. Eind dit jaar zal daar ruimte voor zijn in een subsidieoproep van het programma Preventie.

Maatschappelijke kosten en baten

Het vierde programma Preventie bood de mogelijkheid om onderzoeksinstrumenten onder andere voor kosteneffectiviteitsstudies te ontwikkelen. In het huidige, vijfde, programma Preventie worden enkele MKBA’s uitgevoerd. Met onderzoekers gaat ZonMw in gesprek over wat hun studies betekenen voor verder onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van preventie.

Voeding

ZonMw participeert actief binnen het Joint Programming Initiative “Healthy Diet for a Healthy Life”(JPI HDHL). Dit internationale samenwerkingsverband werkt o.a. aan het grote maatschappelijk probleem van overgewicht. Binnen het JPI HDHL lopen momenteel diverse onderzoeken (o.a. op het terrein van determinanten van voeding en beweging, en de werking van darmflora en gezondheid), bovendien is het JPI HDHL een nieuwe subsidieronde aan het voorbereiden om de effectiviteit van beleidsmaatregelen voor voeding en leefstijlinterventies te onderzoeken.

Onderzoek en de praktijk

Uiteindelijk draait het om het bereiken van daadwerkelijke gezondheidswinst en maatschappelijke baten, daarvoor is het nodig dat er kennis is maar dat deze ook daadwerkelijk wordt benut. Hier kan implementatieonderzoek aan bijdragen. Maar niet alleen onderzoek is hiervoor nodig, ook gewoon doen. Met onder andere het Centrum Gezond Leven van het RIVM werkt ZonMw samen om kennis beschikbaar te maken voor beleid, praktijk en onderwijs. Ook voor onderzoeksprogrammering geeft het IBO relevante informatie: we weten wat werkt, we weten ook nog heel veel niet. ZonMw neemt deze punten mee in de onderzoeksprogrammering voor de komende jaren.

Wat is IBO?

Het kabinet onderzoekt regelmatig (mogelijke) beleidskeuzes en de gevolgen hiervan. Dat doet het kabinet onder andere via interdepartementale beleidsonderzoeken en de brede heroverwegingen. IBO’s geven de sterke en zwakke elementen van beleid op een bepaald terrein aan en geven opties voor mogelijke aanpassingen. Interdepartementaal beleidsonderzoeken ontwikkelen alternatieven voor bestaand beleid. IBO’s gaan over brede beleidsterreinen. Ze vinden plaats in opdracht van het kabinet en worden uitgevoerd door interdepartementale werkgroepen. De werkgroep Gezonde Leefstijl bestaat uit de ministeries van VWS, OCW, SZW, BZK, EZ, AZ, FIN, het RIVM en het CPB.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website