Van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben we de opdracht gekregen om landelijk onderzoek te faciliteren naar het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) ter opsporing van structurele afwijkingen rond 13 weken zwangerschap (hierna eerste trimester SEO genoemd). Wilt u subsidie aanvragen? Laat het dan uiterlijk 26 november 2019 weten. De subsidieoproep gaat open in december.

Onderzoek: inzicht krijgen in relevante aspecten eerste trimester SEO

Het doel is om met dit landelijk onderzoek inzicht te verkrijgen in relevante aspecten van het eerste trimester SEO en deze ook te bezien in vergelijking met de echo rond 18-20 weken.  

Het landelijk onderzoek moet zich richten op deze hoofdvragen:

  1. Wat is het effect van het eerste trimester SEO in Nederland in termen van deelname, resultaten, vervolgdiagnostiek en zwangerschapsuitkomsten?
  2. Wat zijn de ervaringen van zwangere vrouwen (en hun partner) met het eerste trimester SEO?
  3. Hoe kan het eerste trimester SEO geïmplementeerd worden en welke gevolgen heeft dit (eventueel) voor de bredere keten van verloskundige zorg?

Deze drie hoofdvragen kunnen nader onderzocht worden middels deelvragen. De deelvragen vindt u in het document Hoofd- en deelvragen landelijk onderzoek eerste trimester SEO. Deze onderzoeksvragen zijn geformuleerd door het ministerie van VWS in haar opdrachtbrief aan ZonMw.

Het ministerie van VWS heeft voor het landelijk onderzoek € 900.000,- aan ZonMw beschikbaar gesteld. Dit onder voorbehoud van het definitieve besluit van de staatssecretaris van
VWS om het eerste trimester SEO in onderzoeksverband te implementeren. De beoogde looptijd van het project is 4 jaar.

Aansluiten op Verkenning 13 wekenecho (RIVM)

Het landelijk onderzoek naar het eerste trimester SEO dient aan te sluiten bij de uitgangspunten die zijn verwoord in het rapport Verkenning 13 wekenecho van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM is o.a. verantwoordelijk voor het ontwikkelen van kwaliteitseisen, het inrichten van de ICT infrastructuur, het ontwikkelen van voorlichtingsmaterialen en het inrichten van de deskundigheidsbevordering voor counselors en echoscopisten. Hierin wordt nauw samengewerkt met de veldpartijen. In de opdrachtbrief aan ZonMw stelt het ministerie van VWS daarom als voorwaarde dat onderzoekers al in een vroeg stadium actief met het RIVM samenwerken.

Subsidieoproep begin december 2019 open

Momenteel werken we aan het opstellen van de subsidieoproep. De basis hiervoor is de opdrachtbrief van VWS aan ZonMw en de daarin geformuleerde onderzoeksvragen.
Naar verwachting wordt de subsidieoproep begin december 2019 opengesteld. Deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is medio februari 2020.  

Wilt u gaan indienen? Laat het uiterlijk 26 november weten

Gezien het korte tijdsbestek van deze subsidieronde vragen we degenen die de intentie hebben om een subsidieaanvraag (al dan niet in gezamenlijkheid) in te dienen, dit uiterlijk 26 november 2019 kenbaar te maken via dit formulier. We houden u dan ook op de hoogte van de ontwikkelingen betreft de subsidieoproep.   

Meer informatie?

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website