De gemeentelijke transities die nu plaatsvinden, hebben consequenties voor de kennisinfrastructuur en de samenwerking/financiering gemeente - zorgverzekeraar in het sociale- en zorgdomein. Met 5 samenhangende rapporten krijgt u overzichten en denkrichtingen aangereikt bij het (door)ontwikkelen, toegankelijk maken, toepassen, monitoren en ordenen/waarderen van kennis over de decentralisaties binnen gemeenten.

Bestaande kennis

In het rapport ‘Inventarisatie opdrachtverlening kennisinstituten’ vindt u een overzicht van de verschillende activiteiten in 2014 en 2015 van de kennisinstituten op de thema’s ‘sociale wijkteams’ en ‘integraal werken’. Ook bevat het rapport een overzicht van de lopende opdrachten door de directies van de ministeries van VWS, BZK, OCW en SZW aan de kennisinstituten op deze thema’s. 
In de discussienota voor de Kenniskamer van VWS ‘Kennisinfrastructuur in transitie’ krijgt u een overzicht van de beschikbare kennis/ervaring voor gemeenten over de decentralisaties, afkomstig uit verschillende ZonMw-programma’s.

Kennisinfrastructuur in transitie

Over de veranderende kennisinfrastructuur zijn 2 rapporten verschenen.  Het 1e rapport betreft een reflectiebijeenkomst (september 2014) waarin stakeholders met elkaar deelden hoe de kennisinfrastructuur beter kan aansluiten bij regionale ontwikkelingen en –vraagstukken inzake de 3 grote gemeentelijke transities in 2015. 
Als vervolg hierop bracht ZonMw in opdracht van de Kenniskamer van VWS een discussienota uit (november 2014) over de veranderende kennisinfrastructuur. De belangrijkste thema’s hierin komen uit de verschillende adviesrapporten en nota’s uit 2014: regionale kennisinfrastructuur; andere kijk op kennisinfrastructuur; regie en samenhang; inhoudelijke kennisagenda.

Samenwerking gemeente-zorgverzekeraar: Adviezen mede gebaseerd op de samenwerking gemeente Nijmegen en VGZ

Hierin leest u meer over de uitgangspunten voor de financiering van samenwerkingsprojecten en adviezen over het succesvol opzetten en uitbouwen van een samenwerkingsrelatie tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Gemeenten en zorgverzekeraars zijn de financiers van zorg en welzijn en daarmee belangrijke partijen bij het organiseren van de zorg, ondersteuning en preventie.

Financiering van preventie

Naast een analyse van de belemmeringen bij financiering van preventie door gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars, bevat het rapport een aantal innovatieve financieringsmodellen. Achtereenvolgens gaat ZorgmarktAdvies in op een regionaal preventiefonds, Health Impact Bonds, Shared savings, Populatiebekostiging, Preventie in collectieve zorgverzekering voor minima, Opname Preventie Kosten Groepen (PKG’s) in risicoverevening, Meerjarige polissen, Health Transfer Systeem en Investeringsprikkel gemeenten. Hoe de financiering van preventie de komende jaren concreet verbeterd kan worden, is het sluitstuk van het rapport.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website