De samenwerking tussen de humane en veterinaire gezondheidszorg levert veel op voor de bestrijding van papegaaienziekte. Dit blijkt uit het lopende project Plat4m-2Bt-Psittacosis van het programma Non-alimentaire zoönosen. Zo is er een web-based informatieplatform opgezet, een typeringstool ontwikkeld en een bronopsporingstool gemaakt.

2 papegaaien

Goedgeregelde samenwerking helpt

De samenwerking bevordert het begrip en de uitwisseling van kennis tussen de projectdeelnemers.
Onderzoekers, diagnostische laboratoria en (dieren-)artsen werkzaam in de infectieziektebestrijding van zowel de volks- als diergezondheid, werken samen in dit project. Zij leveren op verschillende werkterreinen hun bijdrage: achter de computer, in laboratoria en ‘in het veld’ in direct contact met patiënten en vogel- en pluimveehouders. Het project kan als voorbeeld dienen voor de humaan-veterinaire samenwerking bij zoönosen in het algemeen.

Wat levert het project op?

Het project bevordert diagnostiek naar de ziekte bij de mens. Ook geeft het inzicht in de rol die diverse vogel- en pluimveesoorten spelen als bron voor ziekte bij mensen. Het platform en de 2 tools zijn ontwikkeld om de gegevens van mensen en vogels beter met elkaar te kunnen vergelijken.

De geïntegreerde humaan-veterinaire benadering en samenwerking hebben de projectdeelnemers in een consortium-agreement vastgelegd. Daarin staat hoe zij omgaan met vertrouwelijke informatie, data en verantwoordelijkheden vanuit zowel het humaan-medische veld als het veterinaire veld. Tot nu toe zijn 8 bijdragen geleverd aan wetenschappelijke bijeenkomsten en zijn artikelen en posters verschenen.

Papegaaienziekte

Papegaaienziekte (psittacose, ornithose), wordt veroorzaakt door de bacterie Chlamydia psittaci. Deze bacterie kan ziekte veroorzaken bij mensen als stofdeeltjes worden ingeademd die de bacterie bevatten. De bacterie komt in het stof doordat besmette vogels, ook als ze er zelf niet ziek zijn, de bacterie uitscheiden via hun ontlasting.

Bij de mens presenteert de ziekte zich onder andere als longontsteking. Er is tot nu toe geen zicht op de omvang van het voorkomen van psittacose bij mensen. Bij een longontsteking vindt meestal geen laboratoriumonderzoek plaats naar deze bacterie. Hoe zit dat bij dieren? Over het voorkomen van de bacterie bij vogels is ook nog veel onbekend. Naast papegaai-achtigen en duiven zijn er aanwijzingen dat de bacterie ook bij pluimvee voorkomt. Met dit onderzoek krijgen we meer inzicht in de overdracht van ziekte van dier op mens.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website