De Hartstichting en het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen stellen ieder 2,5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar betere behandeling van hartfalen en boezemfibrilleren. In een gezamenlijke subsidieronde kunnen onderzoekers voorstellen indienen gericht op behandeling van deze ziekten. De ronde bestaat uit de onderdelen Grote Trials en Drug Rediscovery, waarvoor ieder specifieke criteria gelden.

Samenwerking leidt tot wezenlijke verbeteringen

De Hartstichting en ZonMw werken in deze subsidieronde samen om een betere behandeling van hartfalen en boezemfibrilleren dichterbij te brengen. Beide ziekten zijn vaak niet goed te behandelen; patiënten houden last van klachten en krijgen te maken met ernstige complicaties. Het doel is om behandelingen te ontwikkelen die binnen 5 tot 10 jaar leiden tot wezenlijke verbeteringen voor mensen met hartfalen en boezemfibrilleren.

Onderzoeksagenda Hartstichting gericht op goede kwaliteit van leven

Een betere behandeling van hartfalen en boezemfibrilleren is een van de topprioriteiten van de Hartstichting en onderdeel van haar Onderzoeksagenda. Deze is in 2014 opgesteld samen met wetenschappers, zorgverleners, patiënten, vrijwilligers, donateurs en het Nederlandse publiek. Met deze aanpak wil de Hartstichting wetenschappelijke doorbraken realiseren waar de samenleving behoefte aan heeft én die grote impact hebben op het leven van mensen met hart- en vaatproblemen en hun naasten.

Ambitie: ouder worden met kwaliteit van leven

De Hartstichting wil ervoor zorgen dat mensen met hartfalen of boezemfibrilleren met een goede kwaliteit van leven ouder worden. De ambitie is gericht op het ontwikkelen van betere behandelingen en ervoor te zorgen dat deze zo snel mogelijk worden geïmplementeerd in de zorg. Hierdoor kunnen mensen met minder klachten leven en wordt de versnelde veroudering van het hart afgeremd of zelfs gestopt. De eerste doelen wil de Hartstichting uiterlijk in 2025 bereikt hebben.

Goed Gebruik Geneesmiddelen: effectiever, veiliger en doelmatiger

Het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is in 2012 gestart om lacunes in het onderzoek naar bestaande geneesmiddelen te dichten en heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. GGG richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg, zowel op het niveau van het geneesmiddel alsook op het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg. Een manier om dit te bewerkstelligen is het ontsluiten van het grote potentieel aan toepassingen van bestaande geneesmiddelen bij nieuwe indicaties. De subsidieronde in samenwerking met de Hartstichting draagt hiertoe bij, brengt een oplossing dichterbij voor het groeiend aantal mensen dat aan hartfalen en boezemfibrilleren lijdt en kan mogelijk leiden tot beheersing van de zorgkosten.

Welke subsidiemogelijkheden zijn er?

In de procedure wordt gewerkt met één subsidieronde waarin twee type projecten kunnen worden ingediend. Vanwege de verschillen in de vereisten voor de twee types zijn er verschillende oproepteksten en formulieren voor de indiening. U wordt verzocht een zorgvuldige afweging en keuze  te maken en bij twijfel contact op te nemen met ZonMw. 

In deze subsidieronde is budget beschikbaar voor:

A. Grote Trials

Dit onderdeel is specifiek bedoeld voor grote studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een doelmatigheidsvraagstuk gericht op de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk bij de indicaties hartfalen en boezemfibrilleren. De resultaten van de studie moeten nationaal direct implementeerbaar zijn. Van de implementatie wordt een substantiële impact op gezondheidswinst, kostenbesparingen en/of kwaliteit van zorg verwacht. De route naar implementatie is duidelijk in de aanvraag aangegeven.
Subsidieoproep deel A: Grote Trials (deadline: 21 maart 2017)

B. Drug Rediscovery

Dit onderdeel betreft projecten gericht op onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van  bestaande geneesmiddelen (niet onder patent) bij de (voor deze middelen nog niet geregistreerde) indicaties hartfalen en boezemfibrilleren.
Subsidieoproep deel B: Drug Rediscovery (deadline: 21 maart 2017)

Webinar

Op donderdag 12 januari 2017 organiseerde ZonMw van 16.00 - 17.00 uur een (gratis) webinar over de subsidieronde die het GGG-programma samen met de Hartstichting heeft opengesteld voor onderzoek gericht op de ziekten hartfalen en boezemfibrilleren, bestaande uit 2 onderdelen: Grote Trials en Drug Rediscovery. Tijdens dit webinar kreeg u meer informatie over de subsidieronde, over de twee typen projecten en was er gelegenheid om uw vragen te stellen. Mocht u achteraf nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de onderstaande contactgegevens.
Het webinar is terug te kijken op de volgende link: https://youtu.be/BhRwcnB05OY.

Informatie

Daarnaast kunt u voor vragen terecht bij: GGG-team, telefoon: 070 - 349 53 00, email: geneesmiddelen@zonmw.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website