In de 2e subsidieronde van het programma Vakkundig aan het werk zijn 23 subsidieaanvragen ingediend en zijn onlangs 12 projecten gehonoreerd voor een totaal bedrag van 2 miljoen. Het doel van het programma is gemeenten te ondersteunen bij het plaatsen van zoveel mogelijk mensen in zo regulier mogelijk, betaald werk en het terugdringen van armoede en problematische schulden.

De vraag ‘wat werkt voor wie, waarom en wanneer’ staat centraal. De projecten die gehonoreerd zijn ontwikkelen kennis over de effectiviteit van interventies die worden ingezet door gemeenten in het domein van werk en inkomen. In deze ronde konden aanvragen worden ingediend op drie programmalijnen:

  1. Re-integratie
    De gemeente Almere gaat onderzoek doen naar de effectiviteit van een nieuwe re-integratie-aanpak voor oudere bijstandsgerechtigden. Nijmegen doet onderzoek naar de effecten van positieve psychologie op mentale gezondheid, sociale netwerkvorming en (duurzame) arbeidsparticipatie. In een ander project bundelen de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Best de krachten om zoveel mogelijk mensen met psychische problemen uit de gemeentelijke praktijk blijvend aan betaald werk te helpen.
  2. Methodisch werken
    Eén van de projecten in deze programmalijn maakt inzichtelijk wat een stress-sensitieve aanpak (Mobility Mentoring) oplevert als die wordt ingezet in het sociaal domein, om zo een bijdrage te leveren aan het methodisch werken in gemeenten voor onder andere schuldhulpverleners en maatschappelijk werkers. Dit project wordt uitgevoerd bij de gemeente Alphen aan den Rijn.
  3. Schuldhulpverlening en armoedebestrijding
    In een gehonoreerd project, waar 19 gemeenten bij betrokken zijn, wordt de effectiviteit onderzocht van de budgetcursus om problematische schulden van SHV-cliënten te voorkomen of te verminderen. Een ander onderzoek richt zich op de bijdrage van vrijwilligers aan de effectiviteit van de schuldhulpverlening. Ook armoedebestrijding krijgt aandacht: Leeuwarden onderzoekt de effecten van de inzet van een peer-to-peer interventie bij armoedebestrijding onder jongeren

Start en looptijd

De projecten starten dit najaar 2017. De looptijd van de projecten varieert tussen de 24 en 48 maanden. Eind 2018 worden de eerste resultaten verwacht.

Het kennisprogramma

Vakkundig aan het werk loopt van 2015 tot en met 2018 en heeft een budget van 10 miljoen euro. Het programma financiert wetenschappelijk onderzoek op het terrein van werk en inkomen in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. ZonMw werkt nauw samen met het ministerie van SZW, Divosa, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en het ministerie van VWS.

Gemeenten en kennisorganisaties kunnen samen vanaf 22 juni tot en met 3 oktober bij ZonMw een projectidee indienen voor de 3e subsidieronde van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website