Welke factoren en overwegingen spelen een rol bij de plaatsing van jongeren met delict gedrag in een JeugdzorgPlus instelling of een Justitiële Jeugdinrichting (JJI)? Deze vraag is onderzocht door Praktikon in het project jongeren met strafbare feiten in de JeugdzorgPlus. Hieruit blijkt dat factoren zoals de ernst van het delict, de delict geschiedenis van de jongere, problematiek van de jongere en de motivatie voor behandeling belangrijk zijn bij de besluitvorming over de plek waar de jongere wordt geplaatst.

Deze factoren worden echter door de individuele besluitvormers (zoals jeugdreclasseerders, medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, casemanagers, officieren van justitie en kinderrechters) verschillend gewogen. Bij de plaatsing van jongeren zijn individuele opvattingen, overtuigingen en expertise van deze besluitvormers in de context van maatschappelijke en organisatorische factoren zoals beschikbaar zorgaanbod, gehanteerde werkwijzen in organisaties en media-aandacht van invloed. 

Uitwisseling

De sectoren forensische zorg en jeugdhulp zijn gescheiden sectoren. Uit het onderzoek komt naar voren dat er tussen hen weinig uitwisseling plaatsvindt terwijl zij feitelijk voor een deel dezelfde doelgroep bedienen. Beide sectoren zouden beter op de hoogte moeten zijn van elkaars expertise, daar meer gebruik van moeten maken en ook beter met elkaar samen moeten werken om uiteindelijk de juiste zorg te kunnen bieden voor deze doelgroep met complexe problematiek.   

Kleinschaligheid

De ontwikkeling naar kleinschalige voorzieningen lijkt voor de doelgroep die in dit onderzoek centraal stond, mogelijkheden te bieden. Hiermee kan een betere aansluiting ontstaat bij de behandelbehoeften en daarmee mogelijk ook de behandelmotivatie van de jeugdigen. Mogelijk hoeven jongeren met delict gedrag dan niet meer in JeugdzorgPlus geplaatst te worden bij gebrek aan een geschikt behandelalternatief binnen het strafrecht.

Resultaten

In het onderzoeksrapport ‘Jongeren met strafbare feiten in de JeugdzorgPlus’ leest u meer over het onderzoek en de resultaten. 

JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.
Sinds 1 januari 2008 worden jongeren met een civielrechtelijke maatregel, die gesloten plaatsing nodig hebben, niet meer samen geplaatst met jongeren die een strafrechtelijke maatregel hebben. Toch zijn in de JeugdzorgPlus zo’n 20% van de jongeren bekend met politie- en justitiecontacten en worden zij in het kader van een schorsing van de preventieve hechtenis in de JeugdzorgPlus geplaatst. 

ZonMw-programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

ZonMw raadpleegt voor het uitzetten van onderzoekvragen het ministerie van VWS en de JeugdzorgPlus-instellingen. Deze onderzoeksvraag om het plaatsen van jongeren met strafbare feiten in de JeugdzorgPlus is dan ook in overleg met hen geformuleerd. Het project is vanuit het programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus gefinancierd.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website