Wat werkt in de kinderopvang? In de evaluatie van het onderzoeksprogramma Kwaliteit Kinderopvang werd gekeken naar de resultaten van 5 jaar onderzoek. Wat betekenen die resultaten in het licht van belangrijke (beleids-) ontwikkelingen?

Het doel van het ZonMw programma Kwaliteit Kinderopvang was het ontwikkelen van toepasbare wetenschappelijke onderbouwde kennis voor beleid én praktijk op het terrein van kinderopvang in Nederland. Een betere verbinding tussen de praktijk van de kinderopvang en de wetenschap om zo tot betere inzichten te komen wat werkt en wat niet. 7 projecten leverde kennis op over de kwaliteit van de babyopvang, wat nodig is voor de professionalisering van de mensen werkzaam in de kinderopvang en de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van het kind.

De evaluatie geeft antwoord op de vraag in hoeverre de werkwijze en resultaten alsook de keuzes die tijdens de duur van het programma zijn gemaakt hebben geleid tot een realisatie van de doelstellingen van het programma. De opgedane kennis en ervaringen inspireren vervolgens tot aanbevelingen voor de toekomst; welke kennisontwikkeling en onderzoeksprogramma’s zijn in de toekomst nodig om de kwaliteit in de kinderopvang te bevorderen en richting te geven aan het landelijk kinderopvangbeleid?

Programmering

Voor toekomstig onderzoek staat onveranderd de vraag centraal wat kinderopvang bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en hoe kinderopvangorganisaties deze ontwikkeling het beste kunnen stimuleren. Komende jaren zal het personeelstekort aanhouden en mogelijk nog nijpender worden, wanneer de kinderopvang zich conform de plannen van het regeerakkoord uitbreidt. Ook de ingezette ontwikkeling waarbij de stap tussen opvang en voorschoolse educatie vervaagt, zal doorzetten. Kennis is nodig om deze ontwikkelingen te sturen en te onderbouwen, dusdanig dat de ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd.

Gebrek aan tijd en menskracht

Het onderzoeksveld Kinderopvang is complex. Wetenschap en praktijk staan nog vaak naast elkaar, in plaats van dat zij aan projecten samenwerken. De praktijk kampt met personeelsverloop en -tekort. Mede daardoor ontbreekt de tijd en menskracht om te kunnen experimenteren met nieuwe kennis.

Betrek ook kleine organisatie

Experts hebben in hun aanbevelingen benadrukt dat ‘het veld’ divers van aard is en bestaat uit grote en kleine organisaties. Het verdient aanbeveling om tevens de kleine organisaties te betrekken bij praktijkgericht onderzoek, ook al vraagt dat extra moeite om dat te kunnen realiseren.

Implementatie van kennis

De kennisverspreiding is bij de meeste projecten op kleine schaal goed gelukt. Direct betrokkenen zijn goed op de hoogte van de kennis en kinderopvangorganisaties kunnen deze kennis in meer of mindere mate toepassen. Op grote schaal is de kennisverspreiding en toepassing minder goed uit de verf gekomen. Experts hebben aanbevolen om meer budget en geld te reserveren voor het verspreiden van resultaten. Het gaat daarbij niet alleen om het verspreiden van kennis, maar ook om het vertalen in aanspreekbare, toepasbare kennis voor pedagogisch medewerkers.

Lees de hele evaluatie

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website