In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Veiligheid en Justitie begeleidt ZonMw in de komende periode de evaluatie van de Jeugdwet. De evaluatie wordt uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit het NIVEL, de Juridische Faculteit van de Universiteit Leiden, het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Nederlands Jeugdinstituut en de Stichting Alexander.

De Jeugdwet, die 1 januari 2015 in werking is getreden, stelt regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. De resultaten van de wetsevaluatie worden in het voorjaar van 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Wetsevaluatie

De ambitie van deze wetsevaluatie is om een zo volledig en actueel mogelijk beeld te schetsen van de ontwikkelingen. Daarbij is dit geen evaluatie van de jeugdhulp, maar een tussenevaluatie van de Jeugdwet. De Jeugdwet richt zich op een effectiever stelsel van preventie en jeugdhulp. De onderzoeksvragen van deze evaluatie hebben daarom betrekking op zowel de Jeugdwet - biedt de wet een goed juridisch kader -, als de praktijk - wordt de hulp er beter van. De evaluatie beoogt een duidelijk onderscheid te maken tussen enerzijds de werking van de wet en anderzijds de manier waarop en de mate waarin de wet wordt geïmplementeerd.

Vijf deelstudies

Het inhoudelijke werk voor deze evaluatie is ondergebracht in 5 deelstudies die vanuit verschillende perspectieven een antwoord op de centrale vragen geven.

  • Deelstudie 1 cliënten; gaat in op de ervaringen van cliënten (ouders en jeugd)
  • Deelstudie 2 gemeenten; gaat in op regierol van de gemeenten
  • Deelstudie 3 zorglandschap: gaat in op de ontwikkeling van het zorglandschap
  • Deelstudie 4 gedwongen kader: gaat in op de aansluiting gedwongen kader en gesloten jeugdhulp
  • Deelstudie 5 juridisch: gaat in op het wettelijk instrumentarium.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website