EK-c’s zijn onderzocht op de (kosten)effectiviteit in termen van verbeterde kindveiligheid, versterking van het sociaal netwerk en empowerment van ouders, en reductie van professionele begeleiding en behandeling.

Een EK-c is een methode die in de jeugdbescherming kan worden ingezet om een gezin, samen met het sociaal netwerk, door middel van een conferentie een plan te laten maken om problemen in het gezin aan te pakken. Hierbij ligt de regie over het maken van het plan en de uitvoering ervan bij het gezin en het netwerk. Het onderzoek, een randomized controlled trial, is in de afgelopen vier jaar uitgevoerd door de programmagroep Forensische Orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam onderzoek bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Hoe vaak komt een EK-c tot stand?

Wanneer een EK-c standaard wordt aangeboden in het begin van het jeugdbeschermingstraject blijkt dat in maar een klein deel van de gezinnen (27 procent) een conferentie daadwerkelijk tot stand komt. De gezinnen waar wel een conferentie was georganiseerd waren over het algemeen positief. Redenen van uitval waren volgens gezinnen en jeugdbeschermers voornamelijk: gebrek aan motivatie, noodzaak voor andere hulp dan een EK-c, het niet willen betrekken van het netwerk en vechtscheiding. Een deel van de jeugdbeschermers gaf aan zelf ook geen meerwaarde te zien in de inzet van een EK-c (bijvoorbeeld omdat het niet het juiste moment in het hulpverleningsproces werd geacht). Sommige van deze redenen suggereren dat het doel van een EK-c – samen beslissen welke hulp een gezin nodig heeft – niet bij iedereen voldoende duidelijk was.

Wat levert een EK-c op?

Eén maand na het tot stand komen van een hulpverleningsplan gaven ouders in de EK-c groep aan meer steunbronnen te ervaren dan ouders in de controlegroep. Dit verschil was na drie en zes maanden niet meer zichtbaar. Wel hadden ouders in de EK-c groep na zes maanden meer vertrouwen in hun opvoedersrol dan ouders in de controlegroep. Verder neemt in beide groepen de veiligheid van kinderen in het gezin toe. De toevoeging van een EK-c zorgt hierbij niet voor meer, maar ook niet voor minder veiligheid dan de reguliere aanpak. Wat betreft de duur van het Jeugdbeschermingstraject bleek dat gezinnen in de EK-c groep langer begeleid worden door Jeugdbescherming dan gezinnen in de controlegroep. Tenslotte is gekeken of de kosten van een EK-c-traject opwegen tegen de opbrengsten. De uitkomst is dat de toevoeging van EK-c niet kosteneffectiever  is dan de reguliere aanpak.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website