Vanaf medio december kunnen projectideeën worden ingediend voor onderzoek naar de bevordering van gezondheid op de werkplek voor werkenden met een lage sociaaleconomische status. Basis van deze oproep is een inventarisatie van aandachtspunten voor onderzoek naar deze groep werkenden, met speciale aandacht voor mensen met een of meer chronische ziekten.

Deze inventarisatie, een zogenaamde kennissynthese, is opgesteld door een consortium van 5 onderzoeksinstituten. Het geeft een overzicht van aanwezige en gewenste kennis om de gezondheid van de werkende bevolking te bevorderen én om daarmee sociaal economische gezondheidsverschillen te verkleinen.

De 5 belangrijkste vragen voor onderzoek zijn:

  • Wat werkt voor wie (effectiviteit)?
  • Wie, waarom en wanneer (deelname aan interventies)?
  • Wat is voldoende bewijskracht?
  • Welke nieuwe onderzoeksmethoden kunnen informatie opleveren over invloed op gezondheid en gezondheidsverschillen?
  • Welke initiatieven en experimenten zijn nodig?

Deze vragen vormen de basis voor de subsidieoproep van het programma Werk(en) is gezond die medio december 2016 wordt opengesteld. Houd hiervoor de ZonMw website in de gaten.

Rapport Kennissynthese Werk(en) is gezond

Waar ontbreekt nog kennis?

Het rapport biedt een overzicht van kennislacunes en barrières voor het implementeren van interventies. Een aantal voorbeelden daarvan zijn:

  • Er is meer kennis nodig over de wisselwerking tussen een ongezonde leefstijl en arbeid enerzijds en tussen belastende arbeidsomstandigheden en arbeidscontext in de arbeidsorganisatie anderzijds. We weten nog onvoldoende over vorm en inhoud van leefstijlinterventies die aansluiten bij behoeften en mogelijkheden van werknemers met een lage sociaaleconomische positie. Ook is er weinig zicht op de invloed van de snelle flexibilisering en digitalisering op de arbeidsmarktpositie en de gezondheid van lager opgeleiden.
  • Een vraag die nog open staat is hoe persoonlijke kwaliteiten zoals gezondheidsbeleving en arbeidsomstandigheden de gezondheid van werkenden in een lage sociaaleconomische positie met een chronische aandoening kunnen bevorderen.
  • Er is onvoldoende bekend over de kwantitatieve invloed van belemmerende en bevorderende factoren in relatie tot gezondheidsbevordering op de werkplek. Kennis over (bestaande en vernieuwende) implementatiestrategieën lijkt gewenst.

Het programma

Het ZonMw-programma Werk(en) is gezond richt zich op het stimuleren van gezondheid op de werkplek voor mensen met een lage sociaaleconomische status, met speciale aandacht voor mensen met een of meer chronische ziekten. Dat gebeurt door een actief gezondheidsbeleid en kennisverspreiding daarover in arbeidsorganisaties (bedrijven, zorginstellingen, onderwijs) te stimuleren. Maar ook sectororganisaties kunnen daarin een rol hebben. Werk(en) is gezond is een onderdeel van het 5e Programma Preventie.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website