ZonMw directeur Henk Smid overhandigde op 26 september jl. de evaluatie van het programma DoelmatigheidsOnderzoek 2006 – 2017 aan drs. B.E. van den Dungen, directeur-generaal curatieve zorg van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Foto van overhandiging evaluatierapport DoelmatigheidsOnderzoek
Henk Smid (directeur ZonMw) en drs. B.E. van den Dungen (directeur-generaal curatieve zorg VWS)

Conclusies

Uit de evaluatie, uitgevoerd door SiRM (Strategies in Regulated Markets), blijkt dat het programma ruim 7.500 levensjaren in volledige gezondheid heeft opgeleverd. De behaalde geschatte netto opbrengsten zijn € 1,1 miljard. Het betreft de gezondheidswinst en monetaire opbrengsten van 24 door SiRM geselecteerde high-potential projecten, gesubsidieerd door het programma DoelmatigheidsOnderzoek. € 480 miljoen van de netto opbrengsten zijn kostenbesparingen, waarvan € 280 miljoen op zorgkosten en de overige € 200 miljoen op maatschappelijke kosten. Van den Dungen: 'We doen iets wat goed is voor patiënten en het levert nog geld op ook.' Circa 30% van de onderzoeksresultaten is in een richtlijn terechtgekomen en driekwart van de onderzoeken leidde tot een publicatie waarvan circa 90% in internationale tijdschriften, vooral in tijdschriften die tot de top 25% van hun vakgebied behoren.

Aanbevelingen

Een belangrijke uitkomst van de evaluatie is dat de implementatie van de resultaten van onderzoek deels tot stand is gekomen maar dat de impact nóg groter kan zijn. De aanbeveling is dat het Zorginstituut, beroepsgroepen, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties in gezamenlijkheid een actievere rol gaan spelen bij de implementatie van onderzoeksuitkomsten in de praktijk.

In het Hoofdlijnenakkoord MSZ 2019-2022 hebben partijen recent met elkaar afgesproken de zogenoemde kwaliteits(verbeter)cyclus voor goede en betaalbare zorg te willen versnellen en verbeteren, juist met als doelstelling om de implementatie te verbeteren. ZonMw realiseert zich dat zij hier onderdeel van uitmaakt en ziet daarbij ook het belang om met de stakeholders versnelling van de kwaliteitscyclus tot stand te brengen. Het bevorderen van de implementatie van de beschikbare onderzoeksresultaten om te komen tot zowel een duurzaam kennisecosysteem als gepast gebruik van zorg maakt daar onderdeel van uit.

Over het programma DoelmatigheidsOnderzoek

Om gepast gebruik van zorg te stimuleren investeert het ministerie van VWS sinds 1999 in het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek. Het programma heeft als doel maatschappelijk relevante en kwalitatief hoogstaande kennis te genereren over de doelmatigheid van nieuwe en bestaande medische diagnostiek en behandelinterventies. Om de doelmatigheid, ofwel kosteneffectiviteit, te bepalen wordt altijd een weging gemaakt van de kosten en de effecten. Bij nieuwe interventies richt het onderzoek zich in eerste instantie op de vraag of de interventie effectief is. Vervolgens wordt de kosteneffectiviteit verder bekeken. Bij reeds toegepaste interventies ligt de nadruk op het (verder) onderzoeken van de kosteneffectiviteit. Speciale aandacht is er voor kennisontwikkeling op het gebied van zorgevaluatie naar interventies die binnen de zorgpraktijk al standaard worden toegepast maar waarbij vragen zijn over de effectiviteit  en doelmatigheid. DO stimuleert tevens het gebruik van kennis over de doelmatigheid van interventies in de dagelijkse zorgpraktijk. De maatschappelijke relevantie van onderzoeksvragen wordt bevorderd door samenwerking met  partijen uit onderzoek, praktijk en beleid vanaf de opzet van de subsidieoproep tot de uitvoering en (toepassing van) de resultaten van de onderzoeken. Op deze wijze wordt gestimuleerd dat de kennis over de doelmatigheid van interventies bruikbaar is voor de Nederlandse gezondheidszorg.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website