Met een impuls van ZonMw gaan GGD’en zich sterker neerzetten als regionale samenwerkingspartner voor gemeenten en als regionale schakel in de kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Daarnaast start een overkoepelend netwerk van landelijke kennispartijen, dat onderling én met GGD’en kennis gaat uitwisselen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkervaringen en ervaringskennis.

Op landelijk niveau staat een stevig bouwwerk aan kennisinstellingen rondom preventie en er is veel kennis beschikbaar. Helaas wordt deze niet altijd benut. Er is behoefte aan meer samenwerking en betere kennisuitwisseling tussen landelijk en lokaal niveau. Die verbetering zit bijvoorbeeld in de vertaling van ontwikkelde kennis naar lokaal niveau, maar ook in het terugkoppelen van lokale ervaringen rond de implementatie van leefstijlinterventies.  

Regionale samenwerkingspartner voor gemeenten

GGD’en hebben een ‘Impuls versterking kennisfunctie GGD’ ontvangen. Hiermee maken ze personeel vrij. Enerzijds om gemeenten te helpen bij het stimuleren, monitoren en evalueren van erkende preventieve interventies in de lokale of regionale context. Anderzijds om deel te nemen aan het overkoepelend leernetwerk van kennispartijen (zie verderop).

Dit is nodig. Want de verwachting is dat gemeenten de komende jaren in toenemende mate een beroep op hen doen. De ambities in het IZA en GALA -om de beweging van zorg naar gezondheid te maken en tot meer regionale samenwerking te komen- vragen om versterking van de kennis- en adviesfunctie van GGD’en. Hierop bereiden GGD’en zich voor. Ze willen een belangrijke rol spelen als regionale schakel in de kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie en willen gemeenten kunnen adviseren.

Bij het implementeren van erkende preventieve interventies, kiezen GGD’en en gemeenten voor een aanpak die goed aansluit op de lokale context. Het gaat dan om één van deze erkende interventies:

  • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
  • Ketenaanpak overgewicht kinderen
  • Valpreventie bij ouderen
  • Welzijn op Recept

Overkoepelend leernetwerk van kennispartijen

Met de subsidie ‘Versterking kennisinfrastructuur gezondheidsbevordering en preventie' wordt nu een samenwerkingsverband opgestart van landelijke kennispartijen RIVM, GGD GHOR, VNG en Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Dit consortium gaat de kennisinfrastructuur stimuleren op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie.

De kennispartijen gaan samen met GGD’en en andere partners zoals gemeenten en hun inwoners, kennis uitwisselen en afspraken maken over de rollen die elk van deze partijen heeft binnen de kennisinfrastructuur. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkervaringen en ervaringskennis.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website