In de regio Twente is onderzoek gedaan naar wat werkt bij de BRAM-methode. Deze methode kunnen kinderrechters inzetten bij conflictscheidingen. Ook is gekeken naar de ervaringen die betrokken partijen met de werkwijze hebben. Het onderzoek laat zien wat belangrijk is bij interventies bij conflictscheidingen en wat professionals die de interventies uitvoeren moeten kunnen en weten. De methode lijkt nog onvoldoende aan te sluiten bij de veelal complexe problematiek van (sommige) ouders, maar biedt ruimte voor verbetering.

Resultaten

Naast het feit dat de methode nog niet voldoende aansluit bij de complexe problematiek van ouders, is ook de ketenaanpak nu nog niet volledig toegerust om ouders in een conflictscheiding hulp te bieden die is afgestemd op hun behoeften. Bij rechters, advocaten, zittingsvertegenwoordigers en sociaal werkers blijkt een grote behoefte te zijn aan een interventie om ouders in een conflictscheiding naar te kunnen verwijzen. Want zij willen graag samenwerken rondom conflictscheidingen waarbij een duidelijke rolverdeling belangrijk is. 

Dit onderzoek brengt naar voren dat er veel mogelijkheden zijn om de aanpak te verbeteren.
De opgedane kennis in het onderzoek wordt meegenomen in de ontwikkeling van de methodiekbeschrijving van BRAM, waaraan momenteel wordt gewerkt.

Aanbevelingen

Een selectie van een aantal aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren gekomen zijn:

  • Investeren in het continu opleiden en bijscholen van professionals is belangrijk. Zij moeten de kennis en kunde hebben om te werken met de zeer moeilijke doelgroep van ouders in een conflictscheiding.
  • Ouders die in een conflict verkeren rondom de scheiding, hebben gevoelens van rouw. Zij zitten in een situatie waar ze nooit in hadden willen zitten. Het is belangrijk om hier meer aandacht aan te besteden tijdens de hulpverlening.
  • Het is goed om te beseffen en te accepteren dat er een subgroep van ouders is, die ondanks het inzetten van interventies altijd door zullen gaan met elkaar bevechten.
  • Een duidelijke rolverdeling bij de samenwerking met verschillende partijen is belangrijk. Elke partij moet haar plek weet en weten wat de plek is van de andere partijen. Dit vraagt om ontmoeting en uitwisseling tussen de partijen.
  • De afspraken die worden gemaakt tijdens het traject met en tussen ouders zouden moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Dit om te voorkomen dat niet gerapporteerde afspraken tot nieuwe conflicten leiden.
  • Een goede conflictdiagnose is cruciaal om de juiste hulp te kunnen bepalen en in te zetten.

Methodiek BRAM

BRAM is een van de initiatieven in de regio Twente waarbij justitie en hulpverlening samenwerken met als doel om zo vroeg mogelijk in te grijpen wanneer een scheiding uit de hand dreigt te lopen. Hiermee moet voorkomen worden dat zwaardere specialistische hulp moet worden ingeschakeld. Alle betrokken partijen (sociaal werkers, rechters, advocaten en zittingsvertegenwoordigers) hebben hierbij één doel voor ogen: het opgroeien van kinderen met ouders die vechtend een scheiding doorgaan vergemakkelijken.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  
Dit project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website