In de Nederlandse media en politiek is steeds meer aandacht voor incidenten rondom mensen die verward gedrag vertonen. Het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Met het Actieprogramma ‘lokale initiatieven mensen met verward gedrag’ willen we bijdragen aan een sluitende zorgaanpak voor met mensen met verward gedrag en hun omgeving.

Het Actieprogramma ‘lokale initiatieven mensen met verward gedrag’ is aangekondigd in de reactie op de tweede tussenrapportage van het Aanjaagteam verwarde personen die minister Schippers (VWS) donderdag 29 september naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De eerste subsidieoproepen voor projectvoorstellen worden nog dit jaar gepubliceerd op de ZonMw-website.

Regionale zorgaanpak

Het doel van het Actieprogramma is om gezamenlijk te werken aan een regionale sluitende zorgaanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Om deze sluitende aanpak te realiseren, financiert en faciliteert het Actieprogramma projecten en initiatieven van en met relevante partijen. Samenwerking tussen deze partijen, zoals gemeenten, politie, zorgaanbieders, maatschappelijke opvang en cliënten(organisaties), staat centraal.

Domeinoverstijgend en persoonsgericht

De projecten en initiatieven moeten bijdragen aan een betere ondersteuning van en zorg voor mensen met verward gedrag en hun naasten. Voorwaarde is dat de projecten en initiatieven domeinoverstijgend en persoonsgericht zijn. Daarnaast moeten ze gebaseerd zijn op de bouwstenen van het Aanjaagteam verwarde personen. 

9 bouwstenen sluitende aanpak

In september 2015 hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (V&J) samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het Aanjaagteam verwarde personen geïnstalleerd (AVP). Het Aanjaagteam heeft een sluitende aanpak gepresenteerd met 9 bouwstenen van ondersteuning van en zorg voor personen met verward gedrag. De bouwstenen zijn:

  1. Inbreng mensen met verward gedrag en hun omgeving
  2. Preventie  en levensstructuur
  3. Vroegtijdige signalering
  4. Melding
  5. Beoordeling en risicotaxatie
  6. Toeleiding
  7. Passend vervoer
  8. Passende ondersteuning, zorg en straf
  9. Informatievoorziening

Het Actieprogramma

Het Actieprogramma ‘lokale initiatieven mensen met verward gedrag’ richt zich op de implementatie van de 9 bouwstenen van de sluitende aanpak. Daarnaast worden toepassingsgerichte projecten gefinancierd op het gebied van onder andere opleidingen, maatschappelijke acceptatie, zelfredzaamheid, melding, gepast vervoer en eerste opvang. De resultaten van de projecten worden gemonitord en geëvalueerd. De subsidie-instrumenten en de criteria waaraan voldaan moet worden om voor financiering in aanmerking te komen, worden uitgebreid beschreven bij de specifieke subsidieoproepen voor projectvoorstellen.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van het Actieprogramma 'lokale initiatieven mensen met verward gedrag'? Houd dan de programmawebsite in de gaten en meld u aan voor de ZonMw-nieuwsbrief Geestelijke gezondheid via www.zonmw.nl/blijfopdehoogte. Vragen? Neem contact met ons op via avg@zonmw.nl of 070 349 52 26

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website