Dit voorjaar starten 6 onderzoeken die bijdragen aan de preventie of reductie van antibioticaresistentie. Op 5 september 2017 ontving ZonMw 27 uitgewerkte aanvragen voor de subsidieoproep van Antibiotica Resistentie. Van deze aanvragen hebben 6 projecten honorering ontvangen.

Onderzoeksgebieden

De startende projecten hebben een focus op de volgende onderzoeksgebieden:

 • mechanismen voor het verkrijgen en/of overdragen van antibioticaresistentie. Daarbij worden verschillende omgevingen, bijvoorbeeld patiënten, ziekenhuizen, boerderijen en het milieu betrokken
 • ontwikkeling en gebruik van adequate diagnostische middelen
 • optimalisering van dosering en verantwoord gebruik van antibiotica

De looptijd van de projecten varieert tussen de 28 en 48 maanden. De 1e resultaten worden in 2020 verwacht.

Gehonoreerde projecten:

 • Prescription of Antibiotics in pRimary CAre; a focus on immigrant communities in Rotterdam (PARCA)
  Het Erasmus MC en de GGD Rotterdam-Rijnmond gaan samen met Pharos onderzoek doen in lage SES (sociaal economische status) wijken in Rotterdam. Het promotieproject heeft als doel het terugbrengen van het onjuist voorschrijven van antibiotica door huisartsen in Rotterdam, met een focus op patiënten met een migrantenachtergrond.
 • CIAOCIAO! Comparative Impact Assessment of Options to Curtail Inessential Antimicrobials On-farm
  Volksgezondheidsrisico's van antimicrobieel gebruik bij vee komen door resistente bacteriën die via dieren of voedsel bij de mens of zijn omgeving terechtkomen. Dit project bepaald de impact van bio-veiligheid, vaccinatie en veehouderijen op antimicrobieel gebruik-reductie in drie grote diergroepen in Nederland. Het project geeft inzicht in de impact en haalbaarheid van de huidige opties en zal richtinggevend zijn voor het te ontwikkelen beleid om antimicrobieel gebruik op het bedrijf te verminderen en zo AMR te verminderen.
 • MRSA-PREVENT: Control of MRSA in the pig nasal microbiome to prevent transmission to humans
  Varkensbedrijven fungeren als een reservoir van vee-geassocieerde methicilline-resistente Staphylococcus aureus (LA-MRSA). Door blootstelling aan dieren en stof lopen landarbeiders het risico om LA-MRSA te krijgen. In dit project werkt een interdisciplinaire groep samen met een industriële partner en varkenshouders om bacteriesoorten te identificeren die concurreren met LA-MRSA voor de productie van een microflora die kan worden toegediend aan varkens voor modulatie van de nasale microbiome. De uitkomst van dit project zal een nieuwe interventieprocedure zijn gebaseerd op het beschermen van de biggen voor colonisatie met LA-MRSA door concurrerende uitsluiting.
 • BEWARE : Blueprint for Early Warning of Antimicrobial Resistance Emergence in animals
  Het doel van BEWARE is om een blauwdruk te ontwikkelen voor het detecteren van opkomende AMR bij vee wanneer het aantal getroffen landbouwbedrijven nog steeds laag is. Deze blauwdruk voor vroege waarschuwingen is uniek omdat deze rekening houdt met de meest waarschijnlijke routes voor introductie, de overdracht van AMR tussen dieren en tussen bedrijven en de diagnostische kwaliteit van de gebruikte test. Hoewel de blauwdruk van toepassing zal zijn op alle AMR's en diersectoren, zal BEWARE zich richten op carbapenemase producerende Enterobacteriaceae (CPE) in vleeskalveren, varkens en slachtkuikens
 • VET-ENHANCE Veterinary guidelines to support antimicrobial stewardship: enhancing implementation through behavioural interventions
  Dit project identificeert kritische factoren en belemmeringen voor de goedkeuring en implementatie van veterinaire richtlijnen en ontwikkelt vervolgens een implementatiestrategie die zal worden getest in een interventiestudie. Hiermee beoogt het project de goedkeuring en naleving van AMU-richtlijnen door dierenartsen en boeren te bevorderen.
 • Protecting Pyrazinamide (PZA) and fluoroquinolones (FLQ) for successful multi drug resistant tuberculosis (MDR-TB) treatment
  Tuberculose is een van de meest dodelijke infectieziekte ter wereld en Europa is het centrum van een groeiende epidemie van MDR-tbc. Het gebruik van antibiotica selecteert resistentie. Om de selectie van geneesmiddelresistentie te begrijpen en te voorkomen of op zijn minst te vertragen, is het noodzakelijk om te begrijpen hoe weerstandsmechanismen worden geselecteerd.

Gezondheidsbescherming

Dit programma maakt samen met de programma’s Infectieziektebestrijding, Non-alimentaire Zoönosen en Lyme deel uit van het cluster Gezondheidsbescherming bij ZonMw.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website