Begin juli 2018 hebben 18 projectgroepen subsidie ontvangen vanuit de open ronde van het programma DoelmatigheidsOnderzoek. De financiering is bedoeld om 2 tot 5 jaar onderzoek te doen naar welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten.

Afbeelding van briefgeld

De projecten


Induction of labour in hospital with a Foley catheter or oral misoprostol versus induction of labour at home with Foley catheter or oral misoprostol (PROBAAT-III): a multicentre randomized controlled trial with cost-effectiveness analysis.
Prof. dr. K.W.M. Bloemenkamp (UMCU)
Dit onderzoek wil twee vragen beantwoorden die verband houden met het laten rijpen van de baarmoerderhals, als onderdeel van het inleiden van de bevalling. Ten eerste of dit laten rijpen thuis kosteneffectiever (en even veilig) is als in het ziekenhuis. Ten tweede of het laten rijpen met misoprostol kosten-effectief is in vergelijking met een Foley-catheter.

Primary care decision rule for chest pain using the marburg heart score rule and point of care tests (POB HELP)
Dr. T.N. Bonten (LUMC)
Het is voor de huisarts lastig om te bepalen of pijn op de borst wordt veroorzaakt door het hart. In eerder onderzoek is een beslisregel, de Marburg Heart score, ontwikkeld en betrouwbaar gebleken. Daarnaast zijn er sinds kort sneltesten (troponine, H-FABP) beschikbaar. De hypothese van dit onderzoek is dat de huisarts met behulp van een klinische beslisregel en sneltesten een hartziekte veilig kan uitsluiten en zo 10% minder vaak naar de cardioloog doorverwijst voor pijn op de borst.

Long-term cost-effectiveness of Internet-based treatments for depression
Dr. J.E. Bosmans (Amsterdam UMC)
Onderzocht wordt of behandeling van depressie via internet ten minste even effectief is als de nu gebruikelijke behandeling (gesprekken met een professional op het gebied van geestelijke gezondheidszorg) bij het verminderen van symptomen en het verhogen van de kwaliteit van leven van patiënten.

The TRIASSIC study: Multicentre, randomised controlled trial comparing TRansanal minimal InvAsive Surgery (TAMIS) and endoscopic Submucosal dIsseCtion (ESD) for resection of nonpedunculated rectal lesions.
Dr. P.G. Doornebosch (LUMC)
De vraag die bij dit onderzoek centraal staat is of het in zijn geheel weghalen van poliepen uit de endeldarm via endoscopie (inwendig onderzoek) (kosten)effectiever is dan via een operatie. Er wordt gekeken naar het aantal succesvolle verwijderingen van poliepen, het aantal patiënten met restweefsel bij de controle colonoscopie, complicaties, beleving van de patiënt en kosten.

Hernia Exploration oR Not In Infants Analysis (HERNIIA-trial): A randomized controlled trial to study the necessity and costeffectiveness of contralateral surgical exploration during inguinal hernia repair in children.
Drs. K.M.A. Dreuning MD (Amsterdam UMC)
Liesbreukherstel is de meest voorkomende operatie bij kinderen; 10-15% ontwikkelt na herstel een tweede liesbreuk aan de andere lies. Dit kan voorkomen worden door onderzoek aan de andere lies (contralaterale exploratie) tijdens unilateraal liesbreukherstel. De vraag in dit onderzoek is wat de (kosten)effectiviteit hiervan is wat betreft het aantal her-operaties, complicaties en kwaliteit van leven. Ook worden de effecten van anesthesie op neurocognitieve ontwikkeling van kinderen die onderzoek aan de andere lies ondergaan (verlengde anesthesietijd) vergeleken met kinderen die na enkelzijdig liesbreukherstel later een tweede narcose ondergaan vanwege een breuk in de andere lies.

Acute rule out of non-ST segment elevation acute coronary syndrome in the (pre)hospital setting by HEART score assessment and a single point of care troponin. The ARTICA randomized trial
Drs. C. Camaro (Radboudumc)
In dit onderzoek wordt de kosteneffectiviteit onderzocht van prehospitale triage (beoordeling van de patiënt door de ambulanceverpleegkundige) in de ambulance gevolgd door behandeling via de huisarts ten opzichte van prehospitale triage in de ambulance gevolgd door directe verwijzing naar het ziekenhuis, bij patiënten met een laag risico op non-ST elevatie acuut coronair syndroom (NSTE-ACS, ontstaan van bloedstolsel in een kransslagader). Verwacht wordt dat het mogelijk is om een hartinfarct al in de ambulance uit te sluiten door het aflopen van een aantal vragen en het bepalen van de aan- of afwezigheid van een hartspecifiek eiwit.

Improving quality of life for patients with breast cancer-related lymphedema by lymphaticovenous anastomosis (LVA): A randomized controlled trial
Dr. E.M. Heuts (MUMC)
De onderzoeksvraag is of lymfaticoveneuze anastomose (LVA, hierbij wordt een verbinding aangelegd tussen lymfvaten en aderen) voor borstkanker-gerelateerd lymfoedeem van de arm (BCRL) effectiever en meer kosteneffectief is dan complexe decongestieve therapie (CDT, huidige standaardzorg bestaande uit onder andere huidverzorging, manuele lymfedrainage en compressietherapie). De vooronderstelling is dat LVA de gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven van patiënten die lymfoedeem ontwikkeld hebben na borstkankerbehandeling verbetert en kosteneffectief is in vergelijking met CDT.

Cost-effectiveness analysis of non-surgical treatment versus total knee replacement in patients with knee osteoarthritis
Dr. W.B. van den Hout (LUMC)
In dit project wordt de hypothese onderzocht dat geoptimaliseerde niet-chirurgische behandeling niet-inferieur is aan totale knie arthroplasty (TKA, volledige knieprothese) bij patiënten met milde tot ernstige knie artrose, met betere kosteneffectiviteit op korte en lange termijn.

Face-to-face vs Online Hypnotherapy for the treatment of Irritable Bowel Syndrome (FORTITUDE)
Dr. D. Keszthelyi (MUMC)
In dit onderzoek wordt face-to-face hypnotherapie vergeleken met online hypnotherapie bij patiënten met prikkelbare darmsyndroom (PDS). Verwacht wordt dat beide therapievormen even goed werken, maar dat online hypnotherapie kosteneffectiever is. Ook wordt gekeken of de effectiviteit van hypnotherapie (ongeacht de vorm waarin het wordt toegediend) ten opzichte van online psycho-educatie bij patiënten met PDS bevestigd kan worden.

(Cost)-effectiveness of optical coherence tomography versus regular punch biopsy in the diagnosis and subtyping of basal cell carcinoma: a multi-center randomized non-inferiority trial
Dr. K. Mosterd (MUMC)
In dit project wordt de (kosten)effectiviteit onderzocht van het gebruik van optische coherentie tomografie (OCT, een onderzoekmethode waarbij met behulp van weerkaatsende lichtstralen een scan wordt gemaakt van de huid) ten opzichte van de gebruikelijke punch biopsie (de standaardzorg) bij diagnostiek van patiënten met een verdenking op basaalcelcarcinoom (BCC). Verwacht wordt dat beide even effectief zijn en dat de OCT kostenbesparend is.

Transmural Trauma Care Model
Prof. dr. R.W.J.G. Ostelo (Amsterdam UMC)
Dit onderzoek vergelijkt revalidatie volgens het Transmurale Trauma Zorg Model (TTCM) met de huidige revalidatie voor patiënten met één of meerdere botbreuken ten gevolge van een trauma. Bij de huidige revalidatie staat het herstel van de botbreuken centraal. Bij het TTCM wordt gekeken naar het lichamelijk functioneren van de patiënt. De hypothese is dat TTCM effectief is t.o.v. de gebruikelijke zorg op kwaliteit van leven, fysiek functioneren, pijn en kosten.

Multicentre randomized clinical trial in resuscitation of preterm infants at birth with intact umbilical cord: The Aeration, Breathing and then Clamping (ABC) Study
Dr. A.B. te Pas MD PhD (LUMC)
Wat is het effect van afnavelen na cardiopulmonale (hart en longen) stabilisatie (physiology based cord clamping (PBCC)) in plaats van het nu gebruikelijke afnavelen op basis van tijd (time-based cord clamping (TBCC)) op overleving zonder hart- en longschade en zorgkosten bij premature pasgeborenen? Dat is de vraag die dit onderzoek wil beantwoorden.

Cost-effectiveness of lower extremity nerve decompression surgery in diabetic subjects.
Drs. W.D. Rinkel (UMCU)
In deze studie wordt onderzocht of de chirurgische behandeling van compressie neuropathieën (het samendrukken van gevoelszenuwen) in het onderbeen verbetering van klachten geeft en een herstel van perifere zenuwfunctie mogelijk maakt ten opzichte van de standaardzorg. Dat resulteert in vermindering van gevoelsverlies en daaraan gerelateerde complicaties als zweren en amputaties, alsook daarmee gepaard gaande kosten. De verwachting is dat deze chirurgische behandeling per saldo kosteneffectief is ten opzichte van de standaardzorg.

Clinical effectiveness and cost-effectiveness of prophylactic cranial irradiation (PCI) for radically treated stage III non-small cell lung cancer: A meta-analysis on updated individual patient data of randomized phase III trials
Dr. D.K.M. de Ruysscher (MUMC)
Profylactische bestraling van de hersenen (PCI, bestraling uit voorzorg) wordt als standaard therapie toegepast bij patiënten met niet-uitgezaaide kleincellige longkanker (SCLC). Bij deze patiënten vermindert PCI de kans op de ontwikkeling van hersenmetastasen (uitzaaiingen) en verhoogt het de genezingskans. Ook bij niet-uitgezaaide niet-kleincellige longkanker (NSCLC) kan PCI de kans op de ontwikkeling van hersenmetastasen substantieel verminderen. Echter is er bij NSCLC nooit een overlevingswinst aangetoond. Verwacht wordt dat het toevoegen van PCI aan de gebruikelijke zorg voor stadium III NSCLC beter zal zijn in vergelijking met de gebruikelijke zorg, zowel op basis van de klinische effectiviteit als de kosteneffectiviteit.

The Driving prEsSure durIng GeNeral AnesThesIa for abdOmiNal surgery (DESIGNATION) trial
Prof. dr. M.J. Schultz (Amsterdam UMC)
Dit onderzoek wil antwoord geven op de vraag of het ontstaan van postoperatieve pulmonale complicaties (PPCs, complicaties aan de longen) vermindert bij toepassing van een geïndividualiseerde hoge positieve eind-expiratoire (uitademing) druk (PEEP) strategie, ten opzichte van een standaard lage PEEP strategie. De geïndividualiseerde strategie is gericht op het voorkomen van een stijging van de drukamplitude bij beademing tijdens een openbuikoperatie.

Cognitive control training (CCT) as an add-on intervention in elderly depressed patients
Prof. dr. J. Spijker (RadboudUMC)
Verlaagt cognitive control training (CCT) depressieve symptomen bij oudere patiënten met een depressie in vergelijking met een placebo-training? En is deze CCT training kosteneffectief ten opzichte van de gebruikelijke zorg? Dat zijn de vragen die dit onderzoek wil beantwoorden.

Cost-effectiveness of rTMS/CBT as next step in antidepressant non-responders. A randomized comparison with current stepped care approaches to major depressive disorder
Prof. dr. I. Tendolkar MD PhD (RadboudUMC)
Dit onderzoek richt zich op de vraag of rTMS (repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, een techniek waarbij een reeks korte magnetische impulsen door de schedel op bepaalde delen van de hersenschors wordt gericht) in combinatie met cognitieve gedragstherapie (CBT) (kosten)effectief is ten opzichte van een verandering van medicatie in combinatie met CBT bij patiënten met een matige tot ernstige niet-psychotische unipolaire depressie met therapieresistentie.

Cost-effectiveness of early fixation versus conservative therapy of multiple, simple rib fractures (FixCon); a multicenter Randomized Controlled Trial
Dr. M. Wijffels (Erasmus MC)
Onderzocht wordt of operatieve fixatie van ribben kosten-effectiever is dan een niet-operatieve behandeling. Verwacht wordt dat operatieve ribfixatie bij volwassen patiënten met meerdere enkelvoudige ribfracturen leidt tot een vermindering in het aantal longontstekingen, een kortere opnameduur en korter werkverzuim ten opzichte van een niet-operatieve behandeling.

Programma Doelmatigheidsonderzoek

Doelmatigheidsonderzoek biedt inzicht in welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten en is dus dé opmaat naar betere en betaalbare zorg. Het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO) financiert al sinds 1999 wetenschappelijk onderzoek dat diagnostische procedures en medische behandelingen evalueert op effecten en kosten. De kennis uit dit programma draagt bij aan de onderbouwing van professionele richtlijnen, risicogericht pakketbeheer en overheidsbeleid gericht op gepast gebruik van zorg. Het onderzoek richt zich altijd op een weging van effecten en kosten. Het gaat hierbij om een vergelijking van één (of meerdere) interventie(s) ten opzichte van de standaardzorg in Nederland, waarvan de effectiviteit wel bekend is of ten opzichte van afwachtend beleid. Hieronder valt ook zorgevaluatie-onderzoek naar interventies die als standaardzorg gelden, maar waar de effectiviteit nog niet (voldoende) van is vastgesteld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website