STIP (Stimuleren Toepassing In de Praktijk) Ronde 4 richt zich op het bevorderen van therapietrouw. De inzet van deze ronde is om de toepassing van laagdrempelige interventies gericht op therapietrouw te stimuleren; dicht op de klinische praktijk, bij ambulante thuiswonende patiënten. De oproep voor deze ronde wordt op 14 november gepubliceerd. Op 4 december 2019 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht een informatiebijeenkomst plaats voor deze ronde.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot uiterlijk 27 november 2019 via het aanmeldformulier.

Op 4 december 2019 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht een informatiebijeenkomst plaats voor deze ronde. Tijdens de bijeenkomst wordt het proces rondom deze subsidieronde toegelicht. Ook worden de voorwaarden uiteengezet waaraan de proeftuinen en de projectleiders daarvan moeten voldoen.

Voor wie is de bijeenkomst

De bijeenkomst is bedoeld voor potentiële aanvragers in deze ronde, zoals apothekers, huisartsen, verpleegkundigen, (thuis)zorgorganisaties of gemeentes, die laagdrempelige therapietrouw-interventies in de praktijk op lokaal niveau willen implementeren en meten in een proeftuin setting. De inzet is de boogde projectleiders voor te bereiden op het indienen van het projectidee.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:
16.30 - 17.00 uur:     inloop en ontvangst (met broodjes)
17.00 - 18.00 uur:     presentaties over proces, doelstelling en inhoud van de ronde, voorwaarden
                                   aan proeftuinen en projectleiders en uitwisseling plannen voor proeftuinen.
18.00 - 18.45 uur:     netwerkgelegenheid*
18.45 - 19.00 uur      netwerkborrel
* Potentiële aanvragers kunnen in kleine groepen over hun plannen sparren met experts en andere geïnteresseerden.

Informatie over de ronde

Het GGG-programma wil met deze STIP ronde de inzet van therapietrouw-interventies in de praktijk op lokaal niveau ondersteunen en door middel van bundeling en verspreiding van de opgedane kennis en ervaring, de verbetering van therapietrouw in de praktijk verder brengen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de inventarisatie van therapietrouw-interventies in opdracht van het ministerie van VWS. Aantoonbaar succesvolle interventies, die relatief eenvoudig in de praktijk zijn in te zetten, zijn hierbij het vertrekpunt. De nadruk ligt op oplossingen die uiteindelijk zonder doorlopende subsidie of ondersteuning in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. De bedoeling is om deze interventies in kleinschalige projecten verder te brengen naar andere stadsdelen/gemeentes/regio’s. Hierbij wordt gewerkt met het concept van proeftuinen.

Proeftuin projectleider

De interventie(s) waarop een proeftuin wil inzetten, wordt bepaald op basis van een grondige analyse van de behoeften, lokale wensen, draagvlak en haalbaarheid. Een belangrijk aspect bij de selectie van de projecten is de rol van de proeftuin projectleider. Hiervoor zoeken we projectleiders die bij voorkeur werkzaam zijn in de praktijk waarin ambulante thuiswonende patiënten centraal staan, ervaring hebben met complexe praktijkgerichte projecten door de zorgketen heen en die als boegbeeld kunnen fungeren voor de regio, en daarbuiten.

Ondersteuning door het Make-It consortium

Om de proeftuinen in gang te kunnen zetten, is in 2019 financiering beschikbaar gesteld voor een samenwerkingsverband, dat actuele kennis, kunde en middelen rond het bevorderen van therapietrouw bundelt. Deze opdracht is toegekend aan het Make-It consortium. Dit samenwerkingsverband zal de proeftuinen de juiste begeleiding en ondersteuning kunnen geven om de implementatie van succesvolle interventies en de daarvoor noodzakelijke gedragsverandering, te realiseren en langdurig vol te houden.

Subsidieoproep voor de projectideeën

De subsidieoproep voor de STIP Ronde Therapietrouw proeftuinen staat open vanaf 14 november 2019, hiervoor kunt u de subsidiekalender van ZonMw in de gaten houden. De eerste fase betreft een projectidee op basis waarvan de selectie van de projectleiders plaatsvindt. In het projectidee wordt ook de beoogde opzet van het project beschreven. Het maximale bedrag dat beschikbaar is per proeftuin is 200.000 euro, voor een looptijd van 2 jaar. De deadline voor indienen van het projectidee is: 14 januari 2020, 14.00 uur. Na de selectie van de projectleiders wordt gewerkt aan een uitgewerkte aanvraag waarin het plan van aanpak van de proeftuin in detail wordt uitgewerkt met hulp van experts uit het Make-It consortium.

Aanmelden bijeenkomst

Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot uiterlijk 27 november 2019 via het aanmeldformulier.  Hierin wordt u gevraagd aan te geven welke interventie, interventies of deel van een interventie, u van plan bent toe te passen in de beoogde proeftuin.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website