Veelgestelde vragen voor Inkopers (reguliere SET)

Hoe kan de SET bijdragen aan het realiseren van onze visie en ambities als inkoper van zorg en ondersteuning en hoe past SET in ons inkoopbeleid?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

E-health kan de effectiviteit van de zorg vergroten, bijdragen aan de betaalbaarheid, de kwaliteit op peil houden of verbeteren en de overspannen arbeidsmarkt in het zorgveld verlichten. In regio’s met bijzondere problematiek van bereikbaarheid en toegankelijkheid van ondersteuning en zorg (krimpregio’s) kan de toegevoegde waarde van e-health extra groot zijn. Inkopers van zorg en ondersteuning hebben zelf meestal ook reeds (inkoop)beleid geformuleerd met vergelijkbare doelstellingen. CZ en Zorg en Zekerheid verwijzen in hun Inkoopbeleid Wijkverpleging 2020 bijvoorbeeld expliciet naar de SET. De SET kan positief bijdragen aan het verbinden van de inzet van e-health met het (inkoop)beleid van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten.

Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten kunnen hier dus nadrukkelijk de verbinding maken tussen de ambities t.a.v. de inzet van e-health voor zorg en ondersteuning thuis, inkoopbeleid en SET. Zo kan ook worden voorkomen dat zorgaanbieders voorstellen voor de SET ontwikkelen die niet passen bij het beleid van de inkopers van zorg en ondersteuning. Immers, aanbieders van zorg en ondersteuning moeten, in samenwerking met inkopers een SET aanvraag indienen.

Inkopers van zorg en ondersteuning kunnen, op basis van goede voorbeelden, ook andere aanbieders uitdagen vergelijkbare aanvragen te doen.

Waarom worden inkopers van zorg en ondersteuning eigenlijk gevraagd mee te tekenen bij een aanvraag?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De impuls die via de SET wordt gegeven moet leiden tot grootschalige en structurele inbedding  van e-health in het aanbod van zorg en ondersteuning waar inkopers en aanbieders via contractering afspraken over maken.

De ambitie en aanpak die aanbieders van ondersteuning en zorg met de aanvraag willen stimuleren moet passen bij de visie op de (regionale) organisatie van zorg en on-dersteuning van inkopende partijen. Na afloop van de subsidiering via de SET regeling moeten er structurele afspraken over inzet van de e-health oplossingen zijn gemaakt met de zorg en ondersteuning inkopende partijen, om te voorkomen dat het blijft bij (tijdelijke) projecten en pilots, maar gewoon ‘zorg van nu’ wordt.

Gezien de complexe veranderopgave die e-health met zich meebrengt, vraagt de regeling van aanvragers om vanaf het begin in te zetten op de doelen van de regeling. Om deze reden wordt bij de aanvraag van de subsidie een samenwerkingsverklaring tussen aanbieder en inkoper gevraagd. Het perspectief van de inkoper wordt zo van begin af aan meegenomen, zodat kan worden voorgesorteerd op het organiseren van duurzame bekostiging. Dit is ook de reden dat de subsidie lager of op nihil kan worden vastgesteld als de inkoper zich terugtrekt uit het innovatiecluster. Zonder inkoper wordt de kans op het organiseren van duurzame bekostiging als te minimaal beschouwd.

Welke verantwoordelijkheden brengt het meedoen in een SET aanvraag met zich mee?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De regeling daagt aanbieders van ondersteuning en zorg uit samen met inkopers (gemeentes, zorgverzekeraars of zorgkantoren) een proces aan te gaan gericht op het opschalen en borgen van de inzet van e-health. In dat kader wordt deelname van de zorginkoper als voorwaarde gesteld voor het indienen van een aanvraag.  

Als bijlage bij de aanvraag wordt onder andere een verklaring tot samenwerking ingediend. Daarmee verklaren samenwerkende organisaties (waaronder dus minimaal een inkoper van zorg) dat zij “de geplande inspanningen, zoals beschreven in het bij de aanvraag bijgesloten activiteitenplan, zoveel als mogelijk uitvoeren conform begroting en planning.”

Uit het activiteitenplan moet blijken hoe de samenwerkende partijen bijdragen aan het hoofddoel van de SET regeling.

Inkopers van ondersteuning en zorg committeren zich dus, samen met de andere aanvragers, tot het organiseren van een duurzame wijze van bekostiging en borging daarvan in inkoop- en contractafspraken. Dit is een gezamenlijke inspanning, samen met de aanbieder en andere ondertekenaars van de aanvraag, gedurende de looptijd van het SET project.
Hierover moeten partijen zich jaarlijks verantwoorden.

Hoe kan de 50% eigen bijdrage bekostigd worden?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De aanvraag voor een SET subsidie wordt gedaan door een clusterorganisatie, als facilitator en vertegenwoordiger van een zogenaamd innovatiecluster e-health. Een cluster-organisatie moet een aanbieder van ondersteuning of zorg zijn. Een innovatiecluster e-health bestaat uit tenminste één aanbieder en één inkoper van ondersteuning of zorg. Deelnemers aan het innovatiecluster e-health ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst en financiële garantstelling. Daarin staat dat zij op de hoogte zijn van het totale projectbedrag en aangevraagd subsidiebedrag. Daarbij stellen zij zich garant voor de financiering van het eigen aandeel in de kosten van de uitvoering van het innovatiecluster e-health in een overeengekomen verdeelsleutel.

Voor alle aanvragen geldt dat er een eigen bijdrage van de aanvrager wordt gesteld van in principe 50% van de totale projectkosten. (Voor specifieke activiteiten zijn procentuele subsidie top-ups mogelijk.) Dit is een aanzienlijk bedrag. Toch is het ook niet zo dat het gehele bedrag van de eigen bijdrage puur ‘cash’ middelen moeten zijn.
Het formulier voor het aanvragen van subsidie is te vinden op de website van RVO.nl, als ook modellen voor het activiteitenplan, de begroting, bewijsstuk eigen aandeel en de verklaring tot samenwerking.

Kun je een aantal voorbeelden geven over deze ‘eigen bijdrage’?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hieronder een aantal tips en een rekenvoorbeeld met daarin het aandeel eigen bijdrage:

  • Tijd (en daarmee kosten) besteed door een medewerker in dienst (projectmanager, ICT deskundige, wijkverpleegkundige, innovatie adviseur of ander personeel van de aanvrager die werkt aan het implementeren van de e-health toepassing of het inbedden van de nieuwe werkprocessen, etc.) binnen het project kan opgevoerd worden onder de eigen bijdrage.
  • Mogelijk zijn er bij de aanbieder van zorg en ondersteuning al budgetten gealloceerd voor het trainen of opleiden van personeel, gerelateerd aan de e-health toepassing. Deze kosten kunnen opgevoerd worden. Ook tijd (en daarmee kosten) besteed door een medewerker in dienst tijdens opleiding.
  • Directe financiële bijdragen van derden verlagen de totale subsidiabele kosten. Voorbeeld: totale projectkosten zijn 300.000 euro, dus 150.000 euro subsidie en eigen bijdrage van 150.000 euro. Indien een derde partij bijvoorbeeld 50.000 euro bijdraagt, dan worden de totale subsidiabele kosten 250.000 euro (= 125.000 subsidie en 125.000 euro eigen bijdrage).
  • Bijdragen van cliënten / patiënten kunnen NIET voor gebruik of aanschaf van de e-health applicatie opgevoerd worden als een eigen bijdrage. Dit wordt aangemerkt als financiële borging.
Welke rol speelt de inkoper ten aanzien van het realiseren van de structurele bekostigingsafspraken na de subsidie?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De rol van de inkoper binnen de SET is om, in dialoog met de aanbieder en andere deelnemers in het innovatiecluster, tijdens de looptijd van het project te komen tot duurzame bekostiging voor de e-health toepassingen en borging daarvan in inkoop- en contractafspraken.
Innovatie met e-health ten behoeve van langer thuis wonen vraagt vaak ook anders financieren. Soms vallen de baten van een e-health toepassing niet in hetzelfde do-mein. Bijvoorbeeld een zorgaanbieder en zorgverzekeraar willen inzetten op een e-health toepassing die tevens leidt tot minder Wmo bestedingen. Dan zijn samenwerking en afspraken tussen de domeinen Zvw en Wmo nodig. Anders financieren van zorg kan ook betekenen dat er bijvoorbeeld meerjaren afspraken worden gemaakt met daarin een shared savings of een bundled payments constructie.

In de  Wegwijzer bekostiging digitale zorg voor 2020 zet de NZa per zorgsector op een rij wat de mogelijkheden zijn voor e-health en hoe deze bekostigd kunnen worden. In de Wegwijzer is een hoofdstuk opgenomen hoe zorgverzekeraars bij hun zorginkoop kunnen samenwerken om nieuwe initiatieven op het gebied van e-health breed beschikbaar te maken voor hun verzekerden. Zorgverzekeraars hebben daarbij meer ruimte dan ze nu vaak denken.

In het SET-up programma, het ondersteuningsprogramma van de SET, heeft het onderwerp ‘structurele bekostiging’ een prominente plaats. We gaan hier kennis on-wikkelen en delen met alle SET deelnemers om sneller en beter tot passende financiële arrangementen te komen. Het leren van elkaar is hierin belangrijk.

Het is lastig voor inkopers om zich nu te committeren aan een project waar de uitkomsten / effectiviteit nog niet van bewezen is. Hoe gaan we daar mee om?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het gaat in de SET niet om nieuwe toepassingen of vrijblijvende pilot projecten, maar om het inbedden van bestaande e-health toepassingen in de werkprocessen van het ondersteunings- en zorgaanbod aan mensen thuis en het vinden van duurzame bekostiging voor het inzetten van de toepassingen en borging daarvan in inkoop- en contractafspraken tussen aanbieders en inkopers van ondersteuning en/of zorg. De e-health toepassing moet al door minimaal 100 cliënten of mantelzorgers in Nederland worden gebruikt. Daarmee is er dus al zicht op de maatschappelijke impact van de e-health toepassing. De regeling is namelijk niet bedoeld voor de eerste fase van inzet van e-health in het eigen aanbod van ondersteuning en zorg. Er moet al een begin zijn gemaakt binnen de organisatie en kunnen worden overgegaan tot opschalen en borgen, in werkprocessen en financieel. Toch is van grootschalige en structurele implementatie van e-health in de reguliere werkprocessen in het ondersteunings- en zorgaanbod nog geen sprake. Hiervoor worden uiteenlopende oorzaken genoemd. De SET wil juist aan deze obstakels voorbij komen.

Vanuit de regeling worden partijen ondersteund bij het halen van hun doelen (middels het ondersteuningsprogramma SET-up). Er komen trainingen en workshops toegespitst op vragen die bij de innovatieclusters leven. Ook is er een pool met experts beschikbaar, die benaderd kunnen worden voor vragen. Daarnaast wordt er op ingezet dat innovatie-clusters van elkaar leren.

Wat als de resultaten van het e-health opschalingsproject anders zijn dan vooraf aangenomen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bijvoorbeeld: de e-health toepassing blijkt, in tegenstelling tot wat vooraf werd aangenomen, niet bij te dragen aan de beheersing van de kosten, noch aan de toegankelijkheid van zorg en noch aan de kwaliteit van leven van gebruikers. Er is dus een negatieve maatschappelijke businesscase. En dus geen perspectief voor structurele bekostiging.
Dat betekent niet dat de subsidie vervalt. De SET is een subsidie op activiteiten die de partners met elkaar zijn overeengekomen, niet op de resultaten. Uiteraard moet een wijziging in plan of begroting worden doorgegeven en moet een afwijking van de gestelde doelen en resultaten verantwoord worden en is de wet- en regelgeving van toepassing zoals gepubliceerd in de officiële bekendmakingen rondom de SET.

Dergelijke uitkomsten worden zoveel mogelijk voorkomen door:

  1. de voorwaarde dat de e-health toepassing al door minimaal 100 cliënten of mantelzorgers in Nederland moet worden gebruikt;
  2. de voorwaarde dat inkopers en cliënten gedurende het gehele project betrokken zijn;
  3. de verplichting om actief deel te nemen aan kennisdeling.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website